Algemene Voorwaarden

Hiernaast vindt u onze Algemene Voorwaarden. U kan deze ook downloaden.

Versie 01 november 2010

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Atrium 5 bvba, gevestigd te Schoutetstraat 10 in B-2800 Mechelen, met ondernemingsnummer BE 0810.806.964, hierna "Atrium 5" genoemd.

1.2 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke transacties die Atrium 5 voert met derden. Ze hebben voorrang op alle andere Algemene Voorwaarden van derden zoals partners, klanten of leveranciers. Behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de derde afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

1.3 Door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst met Atrium 5, verklaart de tegenpartij (a) kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden, (b) er uitdrukkelijk akkoord mee te gaan en (c) er door gebonden te zijn.

1.4 Er kan enkel afgeweken worden van deze Algemene Voorwaarden middels uitdrukkelijke clausules in overeenkomsten met derden.

1.5 Atrium 5 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder aankondiging te wijzigen.

Artikel 2 – Reservatie

2.1 Behoudens andersluidende vermelding zijn alle vermelde prijzen steeds inclusief BTW en omvatten ze de diensten zoals beschreven op de website van Atrium 5. Alcoholische dranken zijn nooit inbegrepen.

2.2 De klant kan een aanvraag tot reservering doen via het formulier op de website van Atrium 5 of per telefoon. Atrium 5 zal hierop een uitnodiging aan de klant zenden tot betaling van een voorschot.

2.3 Een reservatie is pas definitief nadat Atrium 5 het voorschot ontvangen heeft. Dit mag niet later zijn dan de aanvang van de huurperiode.

2.4 Het saldo van de verschuldigde prijs dient te worden voldaan voor vertrek op het einde van de huurperiode. De klant kan dit ter plaatse betalen per kredietkaart, in casu Visa of MasterCard, of in speciën. Cheques worden niet aanvaard.

2.5 Bij een huurperiode van meer dan een maand, behoudt Atrium 5 zich het recht voor om maandelijks de lopende kosten aan te rekenen aan de klant.

2.6 Voor elke wijziging in een reservatie wordt een administratieve kost van 100,00 euro aangerekend aan de klant.

Artikel 3 – Facturen

3.1 Behoudens andersluidende vermelding zijn al onze facturen contant betaalbaar.

3.2 Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van onze facturen op te schorten of te vertragen. De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

3.3 Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens artikel 1147 BW. Niet-betaling of laattijdige betaling van onze facturen geeft Atrium 5 van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op een schadeloosstelling van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 200,00 euro. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand aangerekend worden. Elke begonnen maand wordt hierbij als een hele maand beschouwd. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

3.4 Gedeeltelijke betalingen worden door Atrium 5 aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Zij worden eerst toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en ten slotte op de hoofdsom.

3.5 In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van onze facturen behoudt Atrium 5 zich het recht voor verder werk voor of verdere leveringen aan de klant op te schorten of te annuleren. Atrium 5 zal hiervoor geen enkele schadevergoeding of terugbetaling aan de klant verschuldigd zijn.

Artikel 4 – Huisreglement

4.1 De logerende gast zal te allen tijde de regels van openbare orde respecteren en geen handelingen stellen die de rust en privacy van andere gasten of buren kunnen storen.

4.2 Er worden maximaal twee logerende gasten per studio toegelaten.

4.3 In de studio's geldt een absoluut rookverbod. Huisdieren zijn niet toegelaten in de studio's.

4.4 Alle schade aan de studio of diens inboedel, ontstaan tijdens de huurperiode van de klant, zal op de klant verhaald worden. In geval van diefstal behoudt Atrium 5 zich bovendien het recht voor om via gerechtelijke weg een vordering in te stellen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 In geen geval is Atrium 5 aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant.

5.2 Atrium 5 zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de expliciete verplichtingen in de met Atrium 5 gesloten overeenkomsten, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Atrium 5 volgens of in verband met een met Atrium 5 gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen en die betrekking hebben op de specifieke huurperiode waarmee de claim in verband staat.

5.3 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Atrium 5 voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atrium 5. Indien een bepaling van een met Atrium 5 gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

5.4 In geval van betwisting tussen Atrium 5 en een derde partij zijn uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.